Slide 1

Жобалық басқару шеңберінде қызметтерді жүзеге асырамыз.


Біз Тұтынушыларға Атқарушы – Тапсырыс беруші схемасы бойынша тек қана өзара қарым-
қатынас ұсынып қана қоймай, сенімді əрі ұзақ мерзімді əріптестік шеңберінде бизнес – үрдістерді
бірге жүргізуге ұсыныс жасаймыз. Біздің Тұтынушының жобасын басқару туралы ұсынысымыз төмендегілерден тұрады:
• Қолда бар желілерге талдаужасаужəне оның Тұтынушының артып жатқан талаптарының
шешімі үшін қолданылумүмкіндігін бағалау;
• Тапсырыс берушінің негізгі параметрлері мен тапсырыстары негізінде желіге деген талаптардың
зерттелуі;
• Желілік инфрақұрылым жəне ақпараттық жүйелердің жобалануы;
• Жабдықтардың жеткізілуі, құрастырылуы, орнатылуы мен жөнделуі;
• Тапсырыс берушінің қызметкерін оқыту, кеңес беружəне техникалық қолдау